telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Centrum Kompetencji Zawodowych II (nowy projekt)

 

 

Centrum Kompetencji Zawodowych

w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II

 

 

Termin realizacji projektu:

 • 01.09.2020r .– 30.09.2023r.

Wartość projektu:

 • 2 365 140,60 zł w tym dofinansowanie 2 128 540,60 zł (90,00% kosztów kwalifikowanych projektu).

Cele projektu:

zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie)  poprzez:

 

 1. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży dla 48K i 111M,
 2. dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do realiów rynku pracy,
 3. zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych
 4. przygotowanie kursów i szkoleń dla 500 uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 70 K i 210 M uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie od początku września 2020 do końca września 2023 roku.
 5. Projektem zostanie objętych także 11 K i 11 M niepełnosprawnych. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia przygotowawcze do matury) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

Planowane działania w projekcie:

 

 1. doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ZSTE w kwocie 347 420,00 zł, a także dodatkowe środki dla SOSW.
 2. kursy zawodowe,
 3. płatne staże wakacyjne (stypendium w wysokości 1 800,00 zł dla ucznia za miesięczną praktykę),
 4. zajęcia przygotowawcze do matury
 5. stypendia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla uczniów szczególnie zdolnych – wypłacane  w okresie od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego (10 miesięcy).

 

Trwałość projektu zapewnią kursy, które są przygotowywane i realizowane bezpośrednio w szkołach objętych wsparciem i będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 


UWAGA NOWE OGŁOSZENIE O NABORZE !


 

 

Ogłoszenie

– stypendia dla uczniów szczególnie zdolnych

 

Zapraszamy uczniów/uczennice odbywających kształcenie zawodowe lub ustawiczne (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących) w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do ubiegania się o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

ISTOTNE INFORMACJE:

 • Stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych przyznaje się na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku (10 miesięcy).
 • Wysokość stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych wynosi 250 zł miesięcznie brutto dla 1 ucznia, tj. 2 500 zł brutto w całym okresie przyznawania stypendium.
 • W trakcie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych Stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w Szkole.

 

Obowiązkiem Stypendysty jest:

 1. zawrzeć umowę dotyczącą wypłaty stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych oraz złożyć stosowne oświadczenia i zgody dotyczące udziału w Projekcie,
 2. samodzielnie uzyskać deklarację opiekuna dydaktycznego dotyczącą opieki dydaktycznej nad Stypendystą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy i dostarczyć ją w terminie 14 dni od dnia przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych do sekretariatu Szkoły,
 3. ustalić w konsultacji z opiekunem dydaktycznym, mierzalne i możliwe do osiągnięcia w czasie otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, trzy cele edukacyjne,
 4. posiadać przez cały okres otrzymywania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych opiekuna dydaktycznego,
 5. przedłożyć do sekretariatu Szkoły, w terminie do 15 czerwca roku, w którym otrzymuje stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych sprawozdanie z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy,
 6. przeznaczenie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych na wydatki związane z celami edukacyjnymi Stypendysty, o których mowa w pkt 3.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

 • 16 września – 24 września 2021 r. (w godzinach pracy Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie i Starostwa Powiatowego w Krakowie).
 • O zachowaniu terminu decyduje data złożenia/wpływu dokumentów.

 

 

Miejsce składania dokumentów:

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,
 • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.
 • Po wcześniejszym zgłoszeniu będzie istniała możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla uczniów i uczennic z niepełnosprawnościami chcących wziąć udział w rekrutacji.

 

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych
  1 wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych ZSTE_Skawina;
 2. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
  2 Deklaracja oświadczenie uczestnictwa w projekcie ZSTE_Skawina;
 3. Klauzula informacyjna dla stypendysty
  3 Klauzula informacyjna do rekrutacji dla sypendysty ZSTE_Skawina;
 4. Oświadczenie uczestnika projektu
  4 Oświadczenie uczestnika projektu ZSTE_Skawina;
 5. Zgoda na udział w zajęciach
  5 Zgoda na udział w zajęciach projektu ZSTE-Skawina;
 6. Zakres danych uczestnika projektu
  6 Zakres danych osobowych uczestnika projektu ZSTE_Skawina
  UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych);
 7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
  7_Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku ZSTE_Skawina
  (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych),
 8. Oświadczenie na potrzeby PIT
  8_Oświadczenie na potrzeby PIT_ZSTE_Skawina
  (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do przyznania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych)

 

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Wzór umowy stypendialnej – 1. Wzór umowy stypendialnej ZSTE_Skawina
 2. Załączniki do umowy stypendialnej:
  1. Załącznik nr 1 – Deklaracja opiekuna dydaktycznego dotycząca opieki dydaktycznej nad Stypendystą
   2a. Załącznik nr 1 do Umowy stypendialnej ZSTE_Skawina
  2. Załącznik nr 2 – Wzór sprawozdania z realizacji celów edukacyjnych i sposobu wydatkowania stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych
   2b. Załącznik nr 2 do Umowy stypendialnej ZSTE_Skawina
  3. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna dla Stypendysty
   2c. Załącznik nr 3 do Umowy stypendialnej ZSTE_Skawina

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

 1. Uchwała Nr 176/2021 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium dla uczniów szczególnie zdolnych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. (https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,1943580,uchwala-nr-1762021-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-20-maja-2021-r-w-sprawie-powolania-komisji-styp.html);
 2. Uchwała Nr XXX/343/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2021/2531/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto

oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 7.06.2021r – do 14.06.2021r.

 


DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

 

 


DOKUMENTY POZOSTAŁE do pobrania – LINKI: