telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Centrum Kompetencji Zawodowych II (nowy projekt)

 

 

Centrum Kompetencji Zawodowych

w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II

 

 

Termin realizacji projektu:

 • 01.09.2020r .– 30.09.2023r. 

Wartość projektu:

 • 2 365 140,60 zł w tym dofinansowanie 2 128 540,60 zł (90,00% kosztów kwalifikowanych projektu).

Cele projektu:

zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie)  poprzez:

 

 1. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży dla 48K i 111M,
 2. dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do realiów rynku pracy,
 3. zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych
 4. przygotowanie kursów i szkoleń dla 500 uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 70 K i 210 M uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie od początku września 2020 do końca września 2023 roku.
 5. Projektem zostanie objętych także 11 K i 11 M niepełnosprawnych. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia przygotowawcze do matury) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

 

Planowane działania w projekcie:

 

 1. doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ZSTE w kwocie 347 420,00 zł, a także dodatkowe środki dla SOSW.
 2. kursy zawodowe,
 3. płatne staże wakacyjne (stypendium w wysokości 1 800,00 zł dla ucznia za miesięczną praktykę),
 4. zajęcia przygotowawcze do matury
 5. stypendia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla uczniów szczególnie zdolnych – wypłacane  w okresie od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego (10 miesięcy).

 

Trwałość projektu zapewnią kursy, które są przygotowywane i realizowane bezpośrednio w szkołach objętych wsparciem i będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach.

 

 

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 


 

 

 

 

 

Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto

oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 7.06.2021r – do 14.06.2021r.

 


DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

 

 


DOKUMENTY POZOSTAŁE do pobrania – LINKI: