telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony

 

 

 

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej ZSTE w Skawinie:

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

ul. M. Kopernika 13, 32-050 Skawina

https://zste-skawina.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona podmiotowa ZSTE jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stroni
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krystyna Jędrzejczyk 
e-mail: zste@home.pl 
Telefon: 12 276-34-51

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła to dwa odrębne budynki, plac pomiędzy nimi.

BUDYNEK nr 1.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły nr 1  zaprojektowano od strony południowej. Istnieje jedno dostępne dla uczniów wejścia. Wejście jest dostosowane  dla niepełnosprawnych. Wejście to jest na tym samym poziomie co poziom parkingu. Nie ma zatem schodów ani podjazdów. Wejściem tym wchodzą uczniowie, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku nr 1 są 3 kondygnacje: parter z szatniami dla uczniów, z dostosowania dla osób niepełnosprawnych. I Piętro na które prowadzą schody dwubiegowe. II Piętro na które również prowadzą schody dwubiegowe. W budynku występują po dwie pary schodów. Budynek jest zaopatrzona w windę, którą można dostać się na każdą kondygnację budynku.. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego. Winda jest umieszczona obok wejścia do szkoły i przystosowana jest do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda spełnia wszystkie wymagania i posiada atesty. Jest na bieżąco konserwowana i sprawdzana.

BUDYNEK nr 2.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejścia do budynku szkoły nr 2  zaprojektowano od strony południowej. Istnieje jedno dostępne dla uczniów wejście. Wejście jest dostosowane  dla niepełnosprawnych obok schodów wybudowany został podjazd dla osób poruszających się na wózku.  Wejściem tym wchodzą uczniowie, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W budynku nr 2 są 2 kondygnacje: parter i piętro.  I Piętro na które prowadzą schody dwubiegowe. W budynku występują po dwie pary schodów. Budynek nie jest zaopatrzony w windę, szkoła dysponuje schodołazem.  Siłownia oraz sala konferencyjna znajduje się na parterze i jest dostępna dla każdego. Schodołaz jest dostępny na portierni budynku nr 2. Schodołaz obsługują pracownicy obsługi lub nauczyciele, którzy zostali przeszkoleni.  

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Szkoła nie dysponuje parkingiem, miejsca postojowe obok siłowni. Parking w modernizacji.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Za zgodą  dyrektora szkoły, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Szkoła nie ma  tłumacza języka migowego. Nigdy nie było takiej potrzeby.