telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Elektryk

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: elektryk (branża: elektroenergetyczna – ELE)

 • • 3- letnia na podbudowie szkoły podstawowej

 

 


 

KWALIFIKACJA:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

•  K1 – ELE 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia i na kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym).

 


 

Branżowa Szkoła I Stopnia oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu elektryka.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Zajęcia praktyczne w firmach wiodący na rynku w branży elektrycznej.
 5. Dodatkowe kursy i szkolenia  zawodowe w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 6. Przygotowanie do uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV – wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat);

 

Absolwent szkoły  w zawodzie elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 3. oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
 4. montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 5. montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.
 6. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

Elektryk może zajmować się:

 •  naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
 • • naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych,
 • • wykonaniem instalacji elektrycznych,
 • • kładzie kable i podłącza urządzenia elektryczne a następnie czuwa nad ich poprawną pracą,
 • • naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej.

 


 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w :

 • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,
 • zakładach wykorzystujących energię elektryczną,
 • zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
 • zakładach naprawiających sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • po uzyskaniu uprawnień może również wykonywać instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

– prowadzić własną działalność gospodarczą 

– może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych

– może uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYK OBCY:

 język angielski

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (realizowane w pracowniach szkolnych)

 • elektrotechnika i elektronika
 • instalacje elektryczne
 • maszyny elektryczne
 • urządzenia elektryczne
 • język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (realizowane u pracodawców)

 • są realizowane u pracodawców jako praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych

 

UWAGA!

 • • przedmioty zawodowe teoretyczne  odbywają się w pracowniach szkolnych w momencie utworzenia 
 •     15 osobowej grupy uczniów lub  w Centrum Kształcenia Ustawicznego (jako grupa wielozawodowa)
 •     – w postaci kursów dokształcających (4 tygodnie w każdym roku nauki)

 

 • • kandydat do szkoły załatwia praktykę zawodową u pracodawcy  jako młodociany pracownik we własnym zakresie
 •     (zaświadczenie od pracodawcy należy dołączyć do dokumentów o przyjęciu do szkoły)