telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Klasa wielozawodowa

Branżowa Szkoła I Stopnia

klasa wielozawodowa  (3- letnia na podbudowie szkoły podstawowej)

Klasa wielozawodowa – to alternatywa dla wszystkich uczniów chcących kształcić się w zawodach, dla których, ze względu na liczebność, nie da się utworzyć całej klasy w danym zawodzie.  Klasa wielozawodowa skupia uczniów uczących się w różnych zawodach.

Do takiej klasy uczęszczają młodociani pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę z pracodawcą mającym uprawnienia do kształcenia młodocianych pracowników w danym zawodzie. W szkole uczniowie uczestniczą w zajęciach z przedmiotów ogólnych, natomiast zajęcia praktyczne odbywają w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę. 

 

W poszukiwaniu miejsca odbywania zajęć praktycznych kandydata wspiera kierownik szkolenia praktycznego.

W klasie wielozawodowej prowadzimy kształcenie we wszystkich zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej min.:

cukiernik, fryzjer, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechaniki pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, stolarz, ślusarz.

Praktyczną naukę zawodu (w tym przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym) kandydat realizuje u pracodawcy. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na praktykę należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

Okres nauki wlicza się do stażu pracy. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze.