telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

„Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” – nowy projekt dla naszych uczniów – ruszamy do GRECJI – informacja o projekcie.

 

ZSTE w Skawinie realizuje kolejny projekt!

Tym razem otrzymaliśmy dofinansowanie dla projektu pt.

„Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” nr 2021-1-PMU-4014,

który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

 

 

Poniżej streszczenie projektu w języku polskim oraz w języku angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z naszą kolejną inicjatywą dedykowaną rozwojowi młodzieży w oparciu o wykorzystanie możliwości współpracy międzynarodowej:

 

Tytuł: Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE”

Okres realizacji: 01.06.2022 – 30.11.2022

Partnerzy projektu: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie (Polska), The General High School of Leptokarya (Grecja)

 

Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie programu kształcenia, oferowanego w murach ZSTE, poprzez zapewnienie 20 uczniom kompleksowego wsparcia w zakresie przygotowania i udziału w mobilności zagranicznej we współpracy ze szkołą partnerską z Grecji.

 

Składniki celu głównego stanowią hybrydowe (ilościowo-jakościowe) cele szczegółowe, do których zalicza się:

 

 1. Stworzenie 20 miejsc odbywania mobilności zagranicznych w innym państwie przynależnym do Unii Europejskiej – konkretnie w Grecji.
 2. Przygotowanie i realizacja mobilności dla 20-osobowej grupy uczestników, zdobywających wykształcenie w murach ZSTE w Skawinie, oferując im możliwość rozwoju cenionych na rynku pracy umiejętności miękkich, których nabycie niejednokrotnie nie jest możliwe w ramach tradycyjnego, formalnego kształcenia w szkole.
 3. Wzrost kompetencji kluczowych, językowych i społecznych uczniów dzięki przebywaniu przez dwa tygodnie w środowisku międzynarodowym, wśród swoich rówieśników o innej kulturze, obyczajach i poglądach, wynikających z pochodzenia z innego państwa.
 4. Aktywizacja zawodowa i społeczna 20 uczniów ZSTE oraz ich greckich rówieśników (a także pośrednio innych uczniów obu szkół), możliwa za sprawą nabytych kompetencji, zdolności i wiedzy w czasie wyjazdu zagranicznego, stanowiąca w istocie cel w perspektywie długoterminowej.
 5. Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez włączenie w ramy projektu przynajmniej 10 uczniów o tzw. mniejszych szansach.
 6. Udoskonalenie przez kadrę Szkoły doświadczenia w zakresie organizacji i realizacji programów mobilności zagranicznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 7. Rozwój kontaktów międzynarodowych, mających procentować współpracą na rzecz uatrakcyjnienia inicjatyw ZSTE w przyszłości.
 8. Wykorzystanie przez Szkołę i nauczycieli nowopoznanych (w ramach wymiany dobrych praktyk) metod zarządzania placówką, projektami, nauczania i przekazywania wiedzy i wartości europejskich.
 9. Wzrost atrakcyjności ZSTE oraz budowa europejskiego wymiaru Szkoły jako placówki koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju ucznia, zapewnieniu mu korzystnej oferty edukacyjnej, jak również umożliwieniu zdobywania cennych kompetencji w ramach mobilności zagranicznych, w międzynarodowym środowisku.

 

Uczestnikami projektu będzie w sumie 20 uczniów ZSTE w Skawinie kształcących się w klasach II-IV oraz 3 opiekunów, którzy wezmą udział w 2-tygodniowych mobilnościach edukacyjnych.

 

Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą niedyskryminacji i wyrównywania szans. Oparty o sporządzony regulamin rekrutacji przeprowadzony zostanie przez powołanych do Komisji rekrutacyjnej nauczycieli ZSTE.

 

Wśród działań znajdzie się zarówno cały cykl przygotowań, jak i zagraniczne mobilności, w ramach których uczniowie wezmą udział w zajęciach merytorycznych, zorganizowanych we współpracy ze szkołą partnerską, wykorzystujących metodologię edukacji pozaformalnej, obejmujących zagadnienia z zakresu podstawy programowej, wpisując się tym samym w realizowany w ZSTE cykl kształcenia. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach, warsztatach, angażujących zajęciach, przebywając w międzynarodowym środowisku. Uczniowie będą objęci pełną opieką i wsparciem uwzględniającym różnego rodzaju metody monitorowania, mentoringu, oceniania oraz certyfikacji wypracowanych efektów kształcenia, co zapewni należyte poczucie komfortu i bezpieczeństwa pracy.

 

Projekt, wywierając szeroki wpływ na rozwój ZSTE, uczestników oraz całą szkolną społeczność, przyczyni się do zaspokojenia wielu potrzeb, uzupełniając zdiagnozowane obszary wymagające poprawy, jak rozwój oferty edukacyjnej Szkoły, modelu zarządzania oraz kompetencji kadry czy europejskiego wymiaru placówki.

 


 

 

 

ENGLISH VERSION OF THE PROJECT SUMMARY:

 

Title: On the way to Europe – transnational mobility of ZSTE students”

Implementation period: 01.06.2022 – 30.11.2022

Project partners: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych in Skawina (Poland), The General High School of Leptokarya (Greece)

 

The main goal of the project is to internationalize the education program offered within the walls of ZSTE, by providing 20 students with comprehensive support in the preparation and participation in foreign mobility, in cooperation with a partner school from Greece.

 

The components of the main goal are hybrid (quantitative and qualitative) specific goals, which include:

 

 1. Creation of 20 places for foreign mobility in another country belonging to the EU – specifically in Greece.
 2. Preparation and implementation of mobility for 20-person group of participants, getting education in the ZSTE in Skawina, offering them the opportunity to develop a number of soft skills valued on the labor market, the acquisition of which is often not possible as part of traditional formal education at school.
 3. Increasing students’ key, linguistic and social competences by staying for two weeks in an international environment, among their peers with a different culture, customs and views, resulting from their origin from a different country.
 4. Professional and social activation of 20 students of ZSTE and their Greek peers (and indirectly also other students of both partner schools) , possible due to acquired competences, skills and knowledge during a trip abroad, which is in fact a goal in the long term.
 5. Reducing the risk of social exclusion by including in the project at least 10 students with so-called fewer opportunities.
 6. The school staff will improve their experience in the organization and implementation of foreign mobility programs co-financed by the EU.
 7. Development of international contacts, which are to pay off in cooperation to make ZSTE initiatives more attractive in the future.
 8. The use by the School and teachers (as part of the exchange of good practices) of the new methods of managing the facility, projects, teaching and transferring knowledge and European values.
 9. Increasing the attractiveness of ZSTE and building the European dimension of the School as an institution focused on the comprehensive development of the student, providing him a favorable offer education, as well as enabling to acquire valuable competences as part of foreign mobility in an international environment.

 

The project participants will be a total of 20 ZSTE students, studying in grades II-IV and 4 tutors who will take part in 2-week educational mobilities.

 

The recruitment process will be carried out in accordance with the principle of non-discrimination and equal opportunities. Based on the prepared recruitment regulations, it will be conducted by teachers from ZSTE appointed to the Recruitment Committee.

 

The activities will include both – the entire series of preparations and foreign mobility, under which participants will take part in substantive classes, organized in cooperation with a partner school, using the methodology of non-formal education, covering issues related to the core curriculum, in line with thus in the training cycle implemented in ZSTE. Participants will have the opportunity to take part in trainings, workshops, engaging activities, staying in the international environment. Students will be provided with full care and support, taking into account various methods of monitoring, mentoring, assessment and certification of the developed learning outcomes, which will ensure a proper sense of comfort and safety at work.