telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Magazynier – logistyk

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód : magazynier-logistyk (branża: spedycyjno – logistyczna – SPL)

 • • 3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej

 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

• K1 – SPL.01. Obsługa magazynów.

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 2. monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 3. obsługiwania programów magazynowych;
 4. prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 6. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie magazynier – logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów  może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik logistyk  po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia i na kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym).

 


 

Branżowa Szkoła I Stopnia oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu magazyniera – logistyka.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Zajęcia praktyczne w firmach wiodący na rynku w branży spedycyjno – logistycznej.
 5. Dodatkowe kursy i szkolenia  zawodowe w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Absolwent szkoły w zawodzie magazynier-logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
 2. przechowywania towarów;
 3. ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
 4. prowadzenia dokumentacji magazynowej.
 5. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w:

 • firmach logistyczne,
 • • firmach produkcyjnych, posiadających  różne typy magazynów,
  • sklepach, hurtowniach,
 • • firmach handlowych różnych branż,
  • centrach logistycznych,

– kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia

– kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych

– uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYK OBCY:

język angielski

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym

b) Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (w pracowniach szkolnych): 

 • • język angielski zawodowy
 • organizacja pracy magazynów
 • obsługa klientów i kontrahentów

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (realizowane u pracodawców):

 • są realizowane u pracodawców jako praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych

 

UWAGA!

 • • przedmioty zawodowe teoretyczne  odbywają się w pracowniach szkolnych w momencie utworzenia 
 •    15 osobowej grupy uczniów lub w Centrum Kształcenia Ustawicznego (jako grupa wielozawodowa)
 •    – w postaci kursów dokształcających (4 tygodnie w każdym roku nauki)

 

 •  kandydat do szkoły załatwia praktykę zawodową u pracodawcy jako młodociany pracownik we własnym zakresie
 •    (zaświadczenie od pracodawcy należy dołączyć do dokumentów o przyjęciu do szkoły)