telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Małopolska Chmura Edukacyjna IV (nowy projekt)

 

 „Małopolska Chmura Edukacyjna IV”

 rok szkolny 2022/2023

 

Powiat Krakowski,  Al. Juliusza Słowackiego 20, 30 – 037 Kraków, realizuje  w roku szkolnym 2021/2022 projekt : „Małopolska Chmura Edukacyjna IV” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczennic/uczniów  o szczególnych potrzebach, w szkołach powiatu krakowskiego.

 

W ramach projektu  młodzież bierze udział w zajęciach w formule on-line oraz kołach naukowych prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w szkołach realizujących projekt w pracowniach wyposażonych w sprzęt/ infrastrukturę  umożliwiającą prowadzenie telekonferencji. Uczestnicy projektu będą  również brać udział w zajęciach stacjonarnych na uczelniach. Do realizacji zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne.

Projekt kierowany jest do uczennic/uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową z danych obszarów tematycznych.

Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczennic/uczniów objętych wsparciem.

 

Tytuł projektu realizowany w ZSTE w Skawinie:

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie IV”

Numer projektu: RPMP.10.01.04-12-0029/22

Wartość projektu: 34 134,95 zł  w tym współfinansowanie z UE 29 014,70 zł

 

W ramach projektu  w roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą następujące formy wsparcia

  1. zajęcia on-line: z geografii

  2. koła naukowe: z geografii i fizyki

Zajęcia dla młodzieży prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z następujących uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Fundacja Centrum Kopernika w Krakowie.

 

Miejsce składania dokumentów: siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani mgr inż. Wiesławy Lewandowskiej,

 

 


 

REGULAMIN UCZESTNICTWA w PROJEKCIE:

Regulamin -rok szkolny 2022-2023-ZSTE-Skawina

 


 

 

 

 

 

 

 

Chmura Edukacyjna – Geografia

 

„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie IV” (Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.10.01.04-12-0029/22). Projekt jest skierowany do uczniów technikum. Oprócz zajęć z fizyki i języka angielskiego, w tym roku szkolnym, przyszedł czas na geografię. Uczniowie zainteresowani geografią biorą aktywny udział w zajęciach online prowadzonych  przez pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk Geologicznych oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w zajęciach koła naukowego pod ich naukową opieką.

 

Tematem wiodącym zajęć online są Przełomowe odkrycia oraz kluczowe pytania badawcze w geografii i geologii. Spotkania „na żywo” odbywają się co drugi tydzień, w czwartek, w godzinach 7.30 – 9.00. Podczas tych spotkań uczennice i uczniowie poznają, jak badania kosmiczne, pozyskiwanie surowców naturalnych, zużycie wody, zmiany klimatu i użytkowania ziemi, globalny system żywnościowy, zrównoważona turystyka,  media społecznościowe, a także inne działania człowieka wpłynęły na środowisko przyrodnicze i społeczne na świecie. Ponadto podczas zajęć młodzież poznaje możliwości organizacyjne, technologiczne oraz efekty badań naukowych, prowadzonych we współpracy ludzi z różnych krajów, w celu utrzymania bioróżnorodności, ochrony zasobów wodnych, powietrza i gleb, zachowania naturalnego krajobrazu oraz różnorodności kulturowej.

 

Temat wiodący koła naukowego brzmi: Co wiemy o funkcjonowaniu Ziemi dzięki rozwojowi global scence? Podczas spotkań koła uczennice i uczniowie poznają, rezultaty badań naukowych, prowadzonych przez naukowców na całym świecie, w celu utrzymania bioróżnorodności, ochrony zasobów wodnych, powietrza i gleb, zachowania naturalnego krajobrazu oraz różnorodności kulturowej. Zajęcia koła odbywają się co drugą środę w godzinach 15.00 – 16.30.

 

Tematyka zajęć i  spotkań potwierdza tezę głoszoną nieustannie przez opiekunkę grupy, nauczycielkę geografii Panią Annę Lang:

geografia jest ciekawa.