telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Małopolska Chmura Edukacyjna IV (nowy projekt)

 

 „Małopolska Chmura Edukacyjna IV”

 rok szkolny 2022/2023

 

Powiat Krakowski,  Al. Juliusza Słowackiego 20, 30 – 037 Kraków, realizuje  w roku szkolnym 2021/2022 projekt : „Małopolska Chmura Edukacyjna IV” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Poddziałanie 10.1.4

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczennic/uczniów  o szczególnych potrzebach, w szkołach powiatu krakowskiego.

 

W ramach projektu  młodzież bierze udział w zajęciach w formule on-line oraz kołach naukowych prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w szkołach realizujących projekt w pracowniach wyposażonych w sprzęt/ infrastrukturę  umożliwiającą prowadzenie telekonferencji. Uczestnicy projektu będą  również brać udział w zajęciach stacjonarnych na uczelniach. Do realizacji zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne.

Projekt kierowany jest do uczennic/uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową z danych obszarów tematycznych.

Działania w ramach projektu będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczennic/uczniów objętych wsparciem.

 

Tytuł projektu realizowany w ZSTE w Skawinie:

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie IV”

Numer projektu: RPMP.10.01.04-12-0029/22

Wartość projektu: 34 134,95 zł  w tym współfinansowanie z UE 29 014,70 zł

 

W ramach projektu  w roku szkolnym 2022/2023 realizowane będą następujące formy wsparcia

  1. zajęcia on-line: z geografii

  2. koła naukowe: z geografii i fizyki

Zajęcia dla młodzieży prowadzone będą przez nauczycieli akademickich z następujących uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Fundacja Centrum Kopernika w Krakowie.

 

Miejsce składania dokumentów: siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani mgr inż. Wiesławy Lewandowskiej,

 

 


 

REGULAMIN UCZESTNICTWA w PROJEKCIE:

Regulamin -rok szkolny 2022-2023-ZSTE-Skawina