telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

PRACODAWCO – zadbaj o zdrowie uczniów – młodociani pracownicy – APEL!

PRACODAWCO!

 

 

  • zadbaj o ZDROWIE

  •  zadbaj o to aby uczniowie (MŁODOCIANI PRACOWNICY) zostali w domu

  • jest to sytuacja nadzwyczajna – nie FERIE

  • uczniowie są zwolnieni z obowiązku uczęszczania do szkoły – zawieszenie zajęć związane z działaniem siły wyższej – EPIDEMIA)

  • zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych z obowiązku uczęszczania na praktyki ze względu na zagrożenie epidemiologiczne (zgodnie z Komunikatem!!!)!

 

Krystyna Jędrzejczyk

Dyrektor ZSTE w Skawinie


 

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

 

 

LINK!
https://www.gov.pl/…/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-pol…

 
 

Treść komunikat:

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.