telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

REKRUTACJA – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych – na rok szkolny 2021/2022.

UWAGA:

  1. listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia proszę sprawdzić w systemie OMIKRON i na tablicy ogłoszeń w Szkole (w godzinach: 8:00 – 14:30)

 

  1. zgodnie z harmonogramem rekrutacji należy w dniach od 23 lipca  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 dokonać potwierdzenia przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  2. Szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie dla kandydatów zakwalifikowanych (w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).