telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na staże zawodowe w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 19.04.2023r. – 27.04.2023r.

 

Rekrutacja na płatne staże zawodowe

w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0019/19

„Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II”

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2023 r., w wymiarze 150 godzin. Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 2300,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń:

od 19.04 2023 do 27.04 2023r.

 

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, ul. M. Kopernika 13, 32 – 050 Skawina, bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej, lub

siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne – do pobrania:

 1. 1_ZSTE – Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu
 2. 2_ZSTE – Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach w ramach projektu
 3. 3_ZSTE – Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
 4. 4_ZSTE – Klauzula informacyjna dla ucznia uczennicy
 5. 5_ZSTE – Oświadczenie uczestnika projektu
 6. 6_ZSTE – Zakres danych uczestnika projektu
 7. 7_ZSTE – Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
 8. 8_ZSTE – Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia

 

Pozostałe dokumenty:

 1. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu,
 2. Wzór umowy o staż,
 3. Załączniki do umowy o staż:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego,
  2. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu,
  3. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu,
  4. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu,
  5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż,
  6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu,
  7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty.

 

 

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

Uchwała Nr 142/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0019/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,2108038,uchwala-nr-1422022-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-21-kwietnia-2022-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html    

 

UCHWAŁA NR LI/536/2023RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r.w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/2406/