telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na wyjazd do GRECJI (wymiana ze szkołą) w ramach projektu pn. “Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów” – 01.08.2022r. – 22.08.2022r.

 

REKRUTACJA NA WYJAZD DO GRECJI

(wymiana ze szkołą grecką) w ramach projektu pn.:
„Kurs na Europę  – ponadnarodowa mobilność uczniów”

ogłoszenie / informacja / rekrutacja / wymagane dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na wymianę ze szkołą GRECKĄ dla uczniów:

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji do  projektu mobilności ponadnarodowej pn. „Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” – nr projektu 2021-1-PMU-4014.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkołą partnerską jest The General High School of Leptokarya, Ant. Svokou 1, 60063 Leptokarya, w  Grecji.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 01.08.2022r – do 22.08.2022r.

 

Miejsce składania dokumentów (karty zgłoszenia ucznia):

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

 


INFORMACJE – projekt przewiduje:

 1. realizację przygotowań przed wyjazdem (uczestnictwo obowiązkowe) w postaci wsparcia szkoleniowego, realizowanego przed mobilnością (planowane na okres wrzesień-październik 2022), adresowanego do Uczestników projektu – przed podjęciem decyzji proszę przeczytać regulamin;
 2. realizację mobilności zagranicznej (wyjazdu – do GRECJI)  w okresie: 17-28 października 2022 (+ 2 dni podróży), z uwzględnieniem programu merytorycznego mobilności ponadnarodowej oraz programu kulturowego dla każdego z Uczestników projektu, trwającego 14 dni (w tym 2 dni podróży);
 3. szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte w Umowie pomiędzy Uczestnikami projektu a Organizacją wysyłającą oraz w trójstronnych dokumentach zawieranych między uczestniczącymi w projekcie stronami (po zakwalifikowaniu się do projektu);
 4. uczestnictwo w projekcie nie obarcza uczestników żadnymi kosztami.
 5. w projekcie będzie uczestniczyło 20 uczniów.

 


 

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 01.08.2022 – 22.08.2022 dla uczniów kształcących się w roku szkolnym 2022/2023 w ZSTE w Skawinie w klasach II, III i IV, za wyjątkiem uczniów objętych programem zagranicznych praktyk/staży zawodowych w ramach Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027 tj w następujących klasach:

 • technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik – klasy: 2BMP, 3BMP, 4BM, 4BMP;
 • technik ekonomista, technik rachunkowości – klasy: 2ERP, 3ERP, 4ERP, 4ER
 • klasy drugie i trzecie Branżowej Szkoły I Stopnia (za wyjątkiem zawodów – kucharz, cukiernik) – 2ZP, 2W1p, 2W2P, 3ZP, 3WP

UWAGA:

w rekrutacji nie biorą udziału uczniowie objęci programem zagranicznych praktyk/staży zawodowych w ramach Akredytacji Erasmusa na lata 2021-2027 (tj.: zawody: technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa, kucharz i cukiernik).

 


DOKUMENTY

LINK do regulaminu rekrutacji:

 

 LINK do karty zgłoszenia ucznia do projektu:

 

 

UWAGA:

 1. przeczytać uważnie regulamin
 2. wypełnić kartę zgłoszenia ucznia  – jest możliwa do pobrania u Pani Wiesławy Lewandowskiej lub należy ją wydrukować (dwustronnie, na KOLOROWEJ drukarce; wypełnić drukowanymi literami w miejscach do wypełnienia przez ucznia/rodzica,  czytelnie podpisać bez skreśleń i poprawek)
 3. złożyć w terminie w szkole.
 4. dokumenty wydrukowane i wypełnione niezgodnie z w/w wytycznymi lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 

 

ZAPRASZAMY 🙂