telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Akredytacja Erasmusa – I edycja – WŁOCHY- staże / praktyki zawodowe – rozpoczynamy działania. Informacja o projekcie

 

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009800

jest realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

w ramach Akredytacji Erasmusa nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095467

w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

 

Dzięki uzyskanej Akredytacji Erasmusa ZSTE w Skawinie, jako instytucja posiadająca ponad 90 lat doświadczenia we wdrażaniu programów edukacyjnych, w tym w szczególności w realizacji szkolenia i kształcenia zawodowego, mająca okazję zrealizować w latach 2018-2020 dwie inicjatywy dedykowane przygotowaniu i realizacji zagranicznych praktyk i staży zawodowych, w latach 2021-2027 będzie wnioskować o środki z Programu Erasmus+ na uproszczonych zasadach.

 

Wśród celów Akredytacji Erasmusa ZSTE w Skawinie znajdują się:

 1. Rozwój kontaktów międzynarodowych – pogłębienie 4 dotychczasowych i ustanowienie min. 6 nowych partnerstw z podmiotami wybranych branży za granicą.
 2. Umiędzynarodowienie i rozwój programów kształcenia zawodowego dla 5 zawodów spośród kształconych w ZSTE, w tym stworzenie do 2027 możliwości odbycia zagranicznych praktyk/staży zawodowych dla przynajmniej 300 uczniów.
 3. Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych 300 uczniów, dzięki odbyciu przez nich praktyk w środowisku międzynarodowym.
 4. Aktywizacja zawodowa oraz społeczna, a co za tym idzie ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez włączenie w ramach projektów przynajmniej 100 uczniów o mniejszych szansach.
 5. Rozwój kompetencji kadry ZSTE w zakresie organizacji i realizacji programów mobilności zagranicznej współfinansowanych ze środków UE – włączenie w proces przynajmniej 10 pracowników ZSTE.
 6. Wymiana dobrych praktyk bazująca na modelu porównawczym przynajmniej 3 rynków, przy uwzględnieniu sektora VET oraz rynku pracy.
 7. Wykorzystanie przez ZSTE i nauczycieli poznanych w ramach wymiany dobrych praktyk metod i narzędzi kształcenia dla stworzenia przynajmniej 2 programów interdyscyplinarnych z użyciem j. angielskiego.
 8. Wzrost atrakcyjności ZSTE oraz kontynuacja budowy jego europejskiego wymiaru w oparciu o rozwój uczniów, kadry i posiadane partnerstwa.

 

Cele projektu:

Cel główny projektu:

2021-1-PL01-KA121-VET-000009800 (1. edycji Akredytacji Erasmusa): umiędzynarodowienie programu kształcenia zawodowego ZSTE, poprzez zapewnienie 34 uczniom kompleksowego pełnego wsparcia w zakresie przygotowania i udziału w zagranicznych praktykach/stażach zawodowych.

 

Hybrydowe (ilościowo-jakościowe) cele szczegółowe:

 1. Stworzenie 34 miejsc odbywania praktyk i staży zawodowych we włoskich firmach branży hotelarskiej, gastronomiczno-cukierniczej, informatycznej oraz logistycznej.
 2. Przygotowanie i realizacja mobilności dla 26-osobowej grupy uczestników kształcących się w ramach zawodów: Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik logistyk oraz zawodów Kucharz i Cukiernik.
 3. Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów dzięki odbyciu przez nich praktyk w środowisku międzynarodowym.
 4. Aktywizacja zawodowa i społeczna 34 uczestników i pośrednio innych uczniów ZSTE, stanowiąca w istocie cel w perspektywie długoterminowej.
 5. Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez włączenie w ramach projektu przynajmniej 15 uczniów o mniejszych szansach.
 6. Nabycie przez ZSTE doświadczenia w zakresie organizacji i realizacji programów mobilności zagranicznej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 7. Rozwój kontaktów międzynarodowych na rzecz uatrakcyjnienia inicjatyw ZSTE w przyszłości.
 8. Wykorzystanie przez Szkołę i nauczycieli nowopoznanych w ramach wymiany dobrych praktyk metod zarządzania placówką, projektami, nauczania i przekazywania wiedzy i wartości europejskich.
 9. Wzrost atrakcyjności ZSTE poprzez kontynuację procesu budowy jego europejskiego wymiaru jako placówki koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju ucznia, otwieraniu na Europę oferty edukacyjnej, jak również umożliwieniu mu odbycia praktyk w ramach mobilności zagranicznych.

 

Zakres wsparcia dla uczestnika projektu:

 1. Kursy przygotowujące do mobilności:
 • obszar wdrożenia językowego z zakresu języka angielskiego branżowego w wymiarze 30 godzin oraz języka włoskiego podstawowego w wymiarze 10 godzin, prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów;
 • obszar przygotowania pedagogiczno-motywacyjnego w wymiarze 10 godzin;
 • obszar przygotowania kulturowego, obejmującego zapoznanie z włoską kulturą, historią, ideą wielokulturowości, współpracy międzynarodowej, tolerancji i zrozumienia międzykulturowego, w wymiarze 10 godzin;
 • obszar przygotowania organizacyjnego dot. kwestii formalno-organizacyjnych przed wyjazdem, w wymiarze 10 godzin.

2. 2-tygodniowe mobilności zagraniczne, obejmujące podróż i pobyt we Włoszech, w trakcie którego uczniowie pod opieką nauczycieli-opiekunów odbędą 10-dniowe (10 dni roboczych) praktyki/staże zagraniczne we włoskich przedsiębiorstwach wybranych branży, a także wezmą udział w elementach programu edukacyjno-kulturowego w ramach zorganizowanych form czasu wolnego (wycieczki, wizyty, aktywności kulturowe w czasie wolnym po pracy oraz w weekendy).

3. Certyfikacja i walidacja efektów uczenia się, w ramach których osiągnięte przez uczniów kompetencje i kwalifikacje zostaną potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami oraz uznane przez ZSTE w ramach realizowanego procesu kształcenia zawodowego.

 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000009800

jest realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach Akredytacji Erasmusa nr:

2020-1-PL01-KA120-VET-095467 w sektorze: Kształcenie i szkolenia