telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na wyjazd do GRECJI – zagraniczne praktyki / staże zawodowe – w ramach „Akredytacji ERASMUSA” – 7.12.2023r. – 20.12.2023r. – (Edycja II / Aneks)

 

 

REKRUTACJA NA WYJAZD DO GRECJI

udział w zagranicznych praktykach / stażach zawodowych.:
„w ramach Akredytacji ERASMUSA +”

ogłoszenie / informacja / rekrutacja / wymagane dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na praktyki/staże zawodowe – GRECJA:

Rozpoczynamy proces rekrutacji do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053138 (edycja 2/2022 – część II – w ramach Aneksu), który jest realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie w ramach Akredytacji Erasmusa nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095467 w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Mobilność:

Projekt przewiduje realizację mobilności zagranicznych realizowanych w okresie: 8 – 19 kwietnia 2024 (+ dni podróży), z uwzględnieniem praktyki/stażu zawodowego dla każdego z Uczestników projektu, trwających 16 dni (w tym dni podróży).

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 07.12.2023r. – do 20.12.2023r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

 


CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest umiędzynarodowienie programu kształcenia zawodowego ZSTE w Skawinie, poprzez zapewnienie 7 uczniom kompleksowego pełnego wsparcia w zakresie przygotowania i udziału w zagranicznych praktykach/stażach zawodowych.

 

Hybrydowe (ilościowo-jakościowe) cele szczegółowe:

  1. Stworzenie 7 miejsc odbywania praktyk i staży zawodowych w greckich firmach branży hotelarskiej, gastronomiczno-cukierniczej, informatycznej oraz logistycznej.
  2. Przygotowanie i realizacja mobilności dla 7-osobowej grupy uczestników kształcących się w ramach zawodów: Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik logistyk oraz zawodów Kucharz i Cukiernik.
  3. Wzrost kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów dzięki odbyciu przez nich praktyk w środowisku międzynarodowym.
  4. Aktywizacja zawodowa i społeczna 7 uczestników i pośrednio innych uczniów ZSTE, stanowiąca w istocie cel w perspektywie długoterminowej.
  5. Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego poprzez włączenie w ramach projektu przynajmniej 12 uczniów o mniejszych szansach.
  6. Nabycie przez ZSTE doświadczenia w zakresie organizacji i realizacji programów mobilności zagranicznej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  7. Rozwój kontaktów międzynarodowych na rzecz uatrakcyjnienia inicjatyw ZSTE w przyszłości.
  8. Wykorzystanie przez Szkołę i nauczycieli nowopoznanych w ramach wymiany dobrych praktyk metod zarządzania placówką, projektami, nauczania i przekazywania wiedzy i wartości europejskich.
  9. Wzrost atrakcyjności ZSTE poprzez kontynuację procesu budowy jego europejskiego wymiaru jako placówki koncentrującej się na wszechstronnym rozwoju ucznia, otwieraniu na Europę oferty edukacyjnej, jak również umożliwieniu mu odbycia praktyk w ramach mobilności zagranicznych.

 


ZASADY i KRYTERIA REKRUTACJI:

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w terminie 07.12.2023 – 20.12.2023 dla uczniów kształcących się w roku szkolnym 2023/2024 w ZSTE w Skawinie w klasach II, III i IV (ponadpodstawowe), Technikum i klasach II i III Branżowej Szkoły I Stopnia. Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasadę niedyskryminacji oraz wyrównywania szans.

W ramach projektu wsparciem objętych będzie 7 uczniów kształcących się w roku szkolnym 2023/2024 w Organizacji wysyłającej w klasach II, III i IV w następujących zawodach:

 • technik informatyk (2 uczniów),
 • technik hotelarstwa (2 uczniów),
 • technik logistyk (2 uczniów)
 • kucharz/cukiernik (1 uczniów)
 •  

Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procesu rekrutacyjnego, przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją), w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej.

Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

 1. Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w §1 pkt. 1.6. Regulaminu rekrutacji;
 2. Złożenie poprawnie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego;
 3. Uzyskania wystarczającej liczby punktów, decydujących o ułożeniu listy rankingowej, na podstawie przyjętych kryteriów rekrutacji.

 

Dokładne zasady i kryteria rekrutacji określono w Regulaminu rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowym, które można znaleźć poniżej w wersji elektronicznej oraz w sekretariacie ZSTE w wersji papierowej.

 


DOKUMENTY

LINK do regulaminu rekrutacji:

 

 LINK do karty zgłoszenia ucznia do projektu:

 

 

UWAGA:

 1. przeczytać uważnie regulamin
 2. wypełnić formularz zgłoszenia ucznia  – jest możliwa do pobrania u Pani Wiesławy Lewandowskiej lub należy go wydrukować (dwustronnie, na KOLOROWEJ drukarce; wypełnić drukowanymi literami w miejscach do wypełnienia przez ucznia/rodzica,  czytelnie podpisać bez skreśleń i poprawek)
 3. złożyć w terminie w szkole.
 4. dokumenty wydrukowane i wypełnione niezgodnie z w/w wytycznymi lub złożone po terminie nie będą przyjmowane.

 


 

ZAKRES wsparcia dla uczestnika projektu:

Kursy przygotowujące do mobilności:

  1. Obszar wdrożenia językowego z zakresu języka angielskiego branżowego w wymiarze 30 godzin oraz języka greckiego podstawowego w wymiarze 10 godzin, prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów;
  2. Obszar przygotowania psychologiczno – pedagogiczne w wymiarze 10 godzin;
  3. Obszar przygotowania kulturowego, obejmującego zapoznanie z grecką kulturą, historią, ideą wielokulturowości, współpracy międzynarodowej, tolerancji i zrozumienia międzykulturowego, w wymiarze 10 godzin;
  4. Obszar przygotowania organizacyjnego dot. kwestii formalno-organizacyjnych przed wyjazdem, w wymiarze 10 godzin.
  5.  

2-tygodniowe mobilności zagraniczne,

obejmujące podróż i pobyt w Grecji, w trakcie którego uczniowie pod opieką nauczycieli-opiekunów odbędą 10-dniowe (10 dni roboczych) praktyki/staże zagraniczne w greckich przedsiębiorstwach wybranych branży, a także wezmą udział w elementach programu edukacyjno-kulturowego w ramach zorganizowanych form czasu wolnego (wycieczki, wizyty, aktywności kulturowe w czasie wolnym po pracy oraz w weekendy).

Certyfikacja i walidacja efektów uczenia się, w ramach których osiągnięte przez uczniów kompetencje i kwalifikacje zostaną potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami oraz uznane przez ZSTE w ramach realizowanego procesu kształcenia zawodowego.

 


 

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000053138 jest realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

w Skawinie w ramach Akredytacji Erasmusa nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095467

w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

ZAPRASZAMY 🙂