telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie  informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

  1. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia    7 września 1991 r. z póź. zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych;
  2. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych którym jest mgr Michał Matysik  możliwy jest pod adresem email IOD@poczta.onet.eu
  4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( w przypadku w którym podstawa przetwarzania jest zgoda), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
  7. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.