telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Technik Ekonomista

TECHNIKUM:

zawód: technik ekonomista ( branża: ekonomiczno – administracyjna – EKA)

 • • 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi

 

 • • tytuł zawodowy TECHNIK EKONOMISTA absolwent uzyskuje po zdaniu dwóch egzaminów z kwalifikacji (informacja w sekcji KWALIFIKACJE):
 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 • – EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

 

 


 

RÓŻNICA między zawodami:

technik_rachunkowosci / technik ekonomista_info

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

   (egzamin z kwalifikacji – po II semestrze klasy III)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności;
 2. prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej;
 3. prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży;
 4. gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku;
 5. sporządzania biznesplanu (planowanie działalności gospodarczej)
 6. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

• K2 – EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

  (egzamin z kwalifikacji – po I semestrze klasy V)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 2. sporządzania dokumentacji kadrowej;
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 4. rozliczania wynagrodzeń  (programy placowe) i składek pobieranych przez ZUS;
 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
 8. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 


 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika ekonomisty
 2. 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną.
 3. Profesjonalną obsługę urządzeń biurowych.
 4. Profesjonalną obsługę oprogramowania biurowego i kadrowo płacowego
 5. Przygotowanie ogólnokształcące.
 6. Praktykę w wielu instytucjach np. banki, urzędy skarbowe, firmy,
 7. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych
 8. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 9. Udział w projekcie: Małopolska Chmura Edukacyjna

 

PRACA – absolwent szkoły może:

 • – podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w małych i dużych podmiotach gospodarczych, na których potrzebna jest podstawowa wiedza  i umiejętności z zakresu rachunkowości, ekonomiki i finansów;
 • – podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.
 • – uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;
 • – podjąć studia na uczelniach wyższych.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 • – język niemiecki (drugi język obcy)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • TECHNIKUM – 5-letnie – język angielski, geografia / matematyka (do wyboru)

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • język angielski zawodowy
 • podstawy ekonomii
 • elementy statystyki opisowej
 • elementy prawa
 • praca biurowa
 • gospodarka zasobami rzeczowymi 
 • sprzedaż krajowa i zagraniczna
 • kadry i płace
 • rozliczenia finansowe przedsiębiorstw

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • techniki komputerowe w pracy biurowej
 • systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi
 • prowadzenie gospodarki finansowej (m. innymi; podatki, rozliczenia z ZUS)
 • planowanie przedsięwzięć gospodarczych
 • systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo – płacowej
 • systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 • praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki