telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Technik Elektronik

TECHNIKUM:

zawód: technik elektronik (branża: elektroniczno – mechatroniczna – ELM)

 • • 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi

 

 • • tytuł zawodowy TECHNIK ELEKTRONIK absolwent uzyskuje po zdaniu dwóch egzaminów z kwalifikacji (informacja w sekcji KWALIFIKACJE):
 • ELM. 02. Montaż oraz instalowanie układów i  urządzeń elektronicznych.
 • ELM. 05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – ELM. 02. Montaż oraz instalowanie układów i  urządzeń elektronicznych.

  (egzamin z kwalifikacji – po II semestrze klasy III)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych,
 2. wykonywania instalacji elektronicznych i instalowania urządzeń elektronicznych,
 3. uruchamiania układów i instalacji elektronicznych,
 4. demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych;
 5. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

• K2 – ELM. 05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

  (egzamin z kwalifikacji – po I semestrze klasy V)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. użytkowania instalacji elektronicznych i urządzeń elektronicznych
 2. konserwowania i naprawy instalacji elektronicznych oraz urządzeń elektronicznych
 3. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 


 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika elektronika.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktyki zawodowe w  firmach wiodący na rynku w branży  elektronicznej.
 5. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 6. Dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 7. Udział w projekcie: Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik elektronik  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. posługiwania się instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych, katalogami elementów i układów elektronicznych,
 2. posługiwania się techniką komputerową, oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym wspomagającym projektowanie i diagnozowanie urządzeń elektronicznych,
 3. montażem, uruchamianiem i testowaniem urządzeń elektronicznych,
 4. posługiwania się nowoczesnymi narzędziami montażu elementów i układów elektronicznych,
 5. wykonywania oraz uruchamiania układów i urządzeń elektronicznych na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej,
 6. dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych,
 7. diagnozowania stanu elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz naprawianie uszkodzonego sprzętu,
 8. posługiwania się aparaturą pomiarową i diagnostyczną,
 9. instalowania specjalistycznego oprogramowania,
 10. wykonywania i projektowania systemów monitoringu, urządzeń kontroli dostępu,
 11. naprawy urządzeń elektronicznych,
 12. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w ramach zdobytych kwalifikacji;

 • zakładach przemysłu elektronicznego – produkcyjnych, montażowych lub usługowych,
 • w zakładach przemysłowych, w których jest produkowany lub stosowany sprzęt elektroniczny,
 • na stanowiskach konserwatorów, operatorów, kontrolerów jakości,
 • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
 • w zakładach instalujących sprzęt i aparaturę elektroniczną (m. in. systemy alarmowe),

– prowadzić własną działalność gospodarczą,

– uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym,

– podjąć studia na uczelniach wyższych.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE:

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 • – język niemiecki (drugi język obcy)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

matematyka, fizyka

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • elektrotechnika
 • układy analogowe
 • układy cyfrowe
 • urządzenia i instalacje elektroniczne
 • budowa i działanie urządzeń elektronicznych
 • mikrokontrolery
 • język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • montaż urządzeń i instalacji elektronicznych
 • eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • praktyka zawodowa (w przedsiębiorstwie) realizowana w wymiarze  8 tygodni  (280g) w trakcie nauki