telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Technik Elektryk

TECHNIKUM:

zawód: technik elektryk (branża elektroenergetyczna – ELE)

 • • 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi  

 

 • • tytuł zawodowy TECHNIK ELEKTRYK absolwent uzyskuje po zdaniu dwóch egzaminów z kwalifikacji (informacja w sekcji KWALIFIKACJE):
 • ELE 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – ELE 02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

   (egzamin z kwalifikacji – po II semestrze klasy III)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 2. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 3. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

• K2 – ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

   (egzamin z kwalifikacji – po I semestrze klasy IV)

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. eksploatowania instalacji elektrycznych
 2. eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych.
 3. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 


 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika elektryka.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktyki zawodowe w firmach wiodący na rynku w branży elektrycznej.
 5. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 6. Dodatkowe kursy i szkolenia  zawodowe w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 7. Przygotowanie do uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV – wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat);

 

ABSOLWENT szkoły w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. wykonywania badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji;
 3. montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 4. wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. eksploatowania instalacji elektrycznych; eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 6. instalowania, użytkowania i obsługiwania urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
 7. stosowania i dobierania, jak również instalowania środków ochrony przeciwporażeniowej;
 8. instalowania elementów i instalacji inteligentnego domu;
 9. uruchamiania prostych układów sterowania PLC;
 10. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w:

 • •  w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei
 • • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne;
 • • pionach głównego energetyka  budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej, w zakładach usługowych;
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego
 •    (sieci komputerowych i sieci elektrycznych)
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

– prowadzić własną działalność gospodarczą 

– uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

– podjąć studia na uczelniach wyższych.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE:

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 • – język niemiecki (drugi język obcy )

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM :

matematyka, fizyka

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • podstawy elektrotechniki
 • instalacje elektryczne
 • maszyny elektryczne
 • urządzenia elektryczne
 • użytkowanie instalacji elektrycznych
 • obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • język angielski zawodowy

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • • montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 • • montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • eksploatacja instalacji elektrycznych
 • • eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • • praktyka zawodowa (w zakładzie pracy) realizowana w wymiarze 8 tygodni (280g) w trakcie nauki.