Technik Rachunkowości

TECHNIKUM (nowy zawód):

zawód: technik rachunkowości ( branża: ekonomiczno – administracyjna – EKA)

 • • 4 – letnie na podbudowie gimnazjum – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi
 • • 5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi

 

 


 

RÓŻNICA między zawodami:

technik_rachunkowosci / technik ekonomista_info 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 2. sporządzania dokumentacji kadrowej;
 3. prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 4. rozliczania wynagrodzeń  (programy płacowe) i składek pobieranych przez ZUS;
 5. prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 6. prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych (obliczanie podatków i prowadzenie dokumentacji);
 7. prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
 8. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

• K2 – EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. organizowania i prowadzenia rachunkowości firmy;
 2. ewidencjonowania operacji gospodarczych (prowadzenia ksiąg handlowych, obsługi programów finansowo – księgowych);
 3. przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 4. wyceniania składników aktywów i pasywów (bilansu firmy);
 5. ustalania wyniku finansowego (zysk/strata);
 6. sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 7. prowadzenia analizy finansowej prowadzonej działalności gospodarczej
 8. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 


 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika rachunkowości
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną (w zakresie obsługi księgowej firmy).
 3. Profesjonalną obsługę programów finansowo – księgowych i kadrowo- płacowych
 4. Przygotowanie ogólnokształcące.
 5. Praktykę w wielu instytucjach np. banki, urzędy skarbowe, działy księgowości, biura rachunkowe
 6. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych
 7. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 8. Udział w projekcie: Małopolska Chmura Edukacyjna.

 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w:

 • działach księgowości i na wszystkich stanowiskach pracy w małych i dużych podmiotach gospodarczych,
 •    na których potrzebna jest podstawowa wiedza  i umiejętności z zakresu rachunkowości  i finansów; 
 • biurach rachunkowych;
 • urzędach skarbowych;
 • bankach; 
 • charakterze księgowych,;
 • specjalistów ds. finansów, ds. kadr i płac (zawody deficytowe – pracownicy poszukiwani na rynku)

– podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek.

– uzupełnić kwalifikacje i zostać biegłym rewidentem;

– podjąć studia na uczelniach wyższych.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE:

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 •  
 • – j. niemiecki (drugi język obcy – po szkole podstawowej)
 • – j. niemiecki (drugi język – po gimnazjum: jako kontynuacja) / j. rosyjski  (drugi język – po gimnazjum: jako kontynuacja)
 •  

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

– język angielski, matematyka

 

PRZEDMOT UZUPEŁNIAJĄCY (w 4 – letnim Technikum):

– historia i społeczeństwo

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • język angielski zawodowy
 • statystyka i analiza finansowa
 • podstawy prawne
 • podstawy ekonomiczne
 • kadry i płace
 • rachunkowość finansowa

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych (z wykorzystaniem programów kadrowo – płacowych)
 • pracownia  sprawozdawczość i analizy finansowej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (z wykorzystaniem programów finansowo – księgowych)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych 
 • praktyka zawodowa (w przedsiębiorstwach, instytucjach) realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki