telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja (od 01 do 14.02.2022r.) na staże zagraniczne – WŁOCHY – w ramach otrzymanej akredytacji w programie ERASMUS + !

 • Ruszyła rekrutacja do projektu:

 • „realizowanego w ZSTE w Skawinie

 • w ramach przyznanej szkole Akredytacji ERASMUS +”

 •  
 • WŁOCHY – staże zawodowe

 • wyjazd: 4 – 15 kwietnia 2022r.

 • informacje wicedyr. Wiesława Lewandowska
 •  

 

Rekrutacja uczniów ZSTE w Skawinie do udziału w projekcie mobilności zawodowej o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000009800
realizowanego w ramach przyznanej ZSTE w Skawinie Akredytacji Erasmus+ na lata 2021-2027 nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095467, dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – edycja 1. / 2021

 

Projekt adresowany jest do uczniów ZSTE w Skawinie (klasy: drugie i trzecie) kształcących się w zawodach:

 • – Technik hotelarstwa –  9 uczniów,
 • – Technik informatyk – 9 uczniów,
 • – Technik logistyk – 8 uczniów
 • – Kucharz / Cukiernik – 8 uczniów

Przewiduje się udział 34 osób w 2-tygodniowym projekcie mobilnościowym edukacji zawodowej.

Do udziału w projekcie zostaną wybrani uczniowie ZSTE, którzy spełnią warunki dostępu wynikające z ograniczeń państwa przyjmującego dotyczących  – COVID oraz przejdą proces rekrutacji. Nabór ma charakter dobrowolny – oparty na zgłoszeniach do udziału w mobilności. Atrakcyjność wyjazdu w połączeniu z potrzebami i chęciami uczniów odnoszonymi do aktywizacji międzynarodowej upewniają organizatora, że nie będzie problemu z naborem odpowiedniej liczby zainteresowanych uczniów.

 


 

WARUNKI WSTĘPNE  – związane z COVID:

 1. osoby w pełni zaszczepione (2 lub 3 dawki Pfizera, Moderny i Astry Zeneki) – osoby zrekrutowane zaszczepione są 2 dawkami a kto jest  zaszczepiony dwoma dawkami to dawka przypominająca   – termin szczepieniamax. do 18 marca 2022 (maksymalna data przyjęcia drugiej/trzeciej dawki)

 2. Johnson jednodawkowy nie wystarcza, więc jeśli ktoś go brał, to musi mieć zrobioną też dawkę przypominającą)

 3. ozdrowieńcy (oficjalni, z potwierdzeniem, certyfikat COVIDowy mówiący od statusie ozdrowieńca)

 


Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie i realizacji praktyk zagranicznych w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

 1. Spełnienie warunków wstępnych – związanych z obostrzeniami w państwie przyjmującym – COVID
 2. Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w Regulaminie Rekrutacji (proszę przeczytać przeczytać regulamin);
 3. Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego (czytelnie) – wydruk dwustronny  / kolorowa drukarka/;
 4. Formularz złożyć w sekretariacie uczniowskim u Pani wicedyrektor Wiesławy Lewandowskiej
 5. Uzyskanie wystarczającej liczby punktów w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z określonymi kryteriami.

Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

 1. Średnią ocen z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za średnią 3,0-3,5; 2 pkt za 3,51-4,0; 3 pkt za 4,01-4,5; 4 pkt za 4,51-5,0; 5 pkt za 5,01-5,5; 6 pkt za >5,5;
 2. Ocenę z języka angielskiego z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za ocenę dostateczną; 2 pkt za ocenę dobrą; 3 pkt za ocenę bardzo dobrą; 4 pkt za ocenę celującą;
 3. Ocenę z zachowania z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za ocenę poprawną; 2 pkt za ocenę dobrą; 3 pkt za ocenę bardzo dobrą; 4 pkt za ocenę wzorową;
 4. Frekwencję z poprzedniego roku szkolnego – 1 pkt za frekwencję na poziomie 70-75%, 2 pkt za 75,1-80%, 3 pkt za 80,1-85%; 4 pkt za 85,1-90%; 5 pkt za 90,1-95%; 6 pkt za >95%;
 5. Test językowy (z języka angielskiego, w którym będą przeprowadzane praktyki) – max. 10 pkt;
 6. Aktywności pozalekcyjne – max 5 pkt, po 1 pkt za każdą aktywność (reprezentowanie szkoły w zawodach, olimpiadach, udział w kołach zainteresowań itp.).
 7. Ocenę sytuacji życiowej ucznia – preferencje dla młodzieży z mniejszymi szansami – gdzie punkty przyznawane po weryfikacji wychowawcy wybranej klasy w przypadku spełnienia jednego z kryteriów uczeń otrzymuje 2 pkt, w przypadku 2 i więcej otrzymuje max. 5 pkt.

Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie weryfikacji składanych przez uczestników Formularzy zgłoszeniowych, ocenianych zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji przygotowanego przez powołaną Komisję rekrutacyjną.

34 osoby z czterech profili trafią na listę główną, natomiast lista rezerwowa utworzona zostanie z 2 osób z każdego profilu zawodowego, w sumie 8 osób.

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji. Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu musi zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.

 


UWAGA:

Poniżej można znaleźć Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy, wskazujące szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji, a także procedury, które kandydaci powinni przejść celem zgłoszenia się do udziału w projekcie. Wszelkie dokumenty dot. realizacji procesu rekrutacji, w tym także Formularze zgłoszeniowe w formie papierowej, znajdują się także w sekretariacie szkoły, gdzie można je pobrać celem uzupełnienia. Wypełnione formularze należy składać do sekretariatu uczniowskiego / do Pani wicedyrektor Wiesławy Lewandowskiej , zatwierdzających deklarowane wyniki.

Wszelkie pytania dot. realizowanego projektu i procesu rekrutacji uczestników można kierować do szkolnego sekretariatu – do Pani wicedyrektor Wiesławy Lewandowskiej

 


 

Dokumenty do pobrania: