Wymagane dokumenty

Kandydaci do klas pierwszych zobowiązani są dostarczyć (w wyznaczonych terminach zgodnie z terminarzem) następujące dokumenty:

  1. wypełniony i wydrukowany z systemu OMIKRON wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej

  2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum,

  3. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego,

  4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy(szkoła wydaje skierowania na bezpłatne badania),

  5. zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na zajęcia praktyczne w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawcy w przypadku kandydatów do Branżowej Szkoły I stopnia (dostępne na stronie szkoły lub sekretariacie uczniowskim), umowę zawartą  z pracodawcą na zajęcia praktyczne należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,

  6. zaświadczenie / zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów o których mowa w regulaminach rekrutacji (po szkole podstawowej i po gimnazjum)

  7. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

  8. dwa zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie,j)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

  9. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

  10. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

 

Dokumenty do pobrania: