telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

REKRUTACJA do klas pierwszych 2020 – listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

UWAGA:

  1. podajemy listy kandydatów zakwalifikowanych (lista rankingowa) i niezakwalifikowanych do poszczególnych klas pierwszych w naszej szkole.

 

  1. zgodnie z harmonogramem rekrutacji należy w dniach od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 dokonać potwierdzenia przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

 


 

TECHNIKUM (cztery klasy):

 

klasa: 1IP – technik INFORMATYK:


 

klasa: 1LP – technik LOGISTYK:


 

klasa: 1BMP – trzy zawody:

– technik MECHATRONIK:

 

– technik ELEKTRYK:

 

– technik ELEKTRONIK:


 

klasa: 1ERP – trzy zawody:

technik EKONOMISTA:

 

– technik RACHUNKOWOŚCI:

 

– technik HOTELARSTWA:

 

  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(dwie klasy – 1WP, 1ZP – różne zawody

– przydział do klas w terminie późniejszym):

 

KUCHARZ:

 

ELEKTRYK

 

WIELOZAWODOWA (rożne zawody)

 

 


  • lista kandydatów niezakwalifikowanych do Branżowej Szkoły I Stopnia  . . . – pobierz listę . . .